Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor de Albert Einstein

 

Autoportret.

Noi nu ştim ce este esenţial în propria existenţă personală, iar altuia nu trebuie să-l pese de asta. Ce ştie un peşte despre apă în care înoată întreaga lui viaţă?

Ceea ce a fost amar şi dulce a venit din afară, ceea ce a fost greu dinăuntru, din străduinţa proprie. Am făcut, în principal, ceea ce propria mea natură m-a împins să fac. A fost penibil să primesc pentru aceasta atât de multă preţuire şi dragoste. Şi săgeţi ale urii au fost ţintite spre mine: ele nu m-au atins însă nicicând, deoarece aparţineau întru câtva unei alte lumi şi cu aceasta nu am nici o legătură.

Trăiesc într-o singurătate care este dureroasă în tinereţe, dar minunată în anii maturităţii.

I CUNOAŞTEREA NATURII: PRINCIPII ŞI EVOLUŢIE ISTORICĂ

DISCURS DE RECEPŢIE LA ACADEMIA PRUSACĂ DE ŞTIINŢE

Mult stimaţi colegi, Primiţi mai întâi mulţumirile mele profunde pentru fapta dumneavoastră bună, cea mai mare binefacere de care se poate bucura un om ca mine. Invitându-mă în Academia dumneavoastră, mi-aţi oferit posibilitatea să mă dedic cu totul cercetărilor ştiinţifice, eliberat de agitaţia şi grijile unei profesiuni practice. Vă rog să rămâneţi convinşi de sentimentele mele de recunoştinţă şi de sârguinţa strădaniilor mele, chiar şi atunci când roadele eforturilor mele vi se vor părea sărăcăcioase.

Îngăduiţi-mi să adaug la toate acestea câteva observaţii generale cu privire la locul pe care îl ocupă domeniul meu de activitate, fizica teoretică, în raport cu fizică experimentală. Un prieten matematician îmi spunea deunăzi jumătate în glumă, jumătate în serios: „Matematicianul ştie desigur ceva, dar, fără îndoială, nu ştie tocmai ceea ce i se cere în momentul respectiv. „Exact la fel stau lucrurile cu fizicianul teoretician atunci când este solicitat de fizicianul experimentator. De unde vine această curioasă lipsă a capacităţii de adaptare?

Metoda teoreticianului implică faptul că el are nevoie de supoziţii generale, numite principii, din care sunt deduse consecinţe. Aşadar, activitatea sa se divide în două părţi. În primul rând, el trebuie să caute aceste principii şi, în al doilea rând, să desfăşoare consecinţele ce decurg din principii. Pentru îndeplinirea celei de-a două dintre sarcinile numite, el primeşte în şcoală un echipament potrivit. Dacă prima dintre sarcinile sale este deja îndeplinită într-un anumit domeniu, adică pentru un complex de corelaţii, succesul nu-l va ocoli de câte ori silinţa şi raţiunea vor fi îndestulătoare. Prima dintre sarcinile numite, anume aceea de a căuta principiile ce urmează să servească drept bază a deducţiei, este cu totul de alt fel. Aici nu mai există o metodă ce poate fi învăţată şi aplicată sistematic, o metodă care conduce la ţel. Cercetătorul trebuie mai degrabă să fure oarecum naturii acele principii generale ce pot fi stabilite în mod precis, în măsura în care el desluşeşte anumite trăsături generale în complexe mai mari de fapte ale experienţei.

O dată ce această formulare a fost înfăptuită, începe dezvoltarea consecinţelor care furnizează adesea corelaţii nebănuite, ce depăşesc cu mult domeniul de fapte luat în considerare când au fost formulate principiile. Dar atâta timp cât principiile ce servesc drept bază a deducţiei nu au fost încă găsite, teoreticianului nu-l foloseşte faptul de experienţă singular; el nu poate să facă nimic nici măcar cu regularităţi mai generale descoperite empiric. El trebuie mai degrabă să rămână într-o stare de neputinţă în faţa rezultatelor cercetării empirice până când ajunge în posesia principiilor care pot forma baza unor dezvoltări deductive. [1]

Aceasta este situaţia în care se află astăzi teoria în raport cu legile radiaţiei termice şi ale mişcării moleculare la temperaturi joase. Până acum vreo cincisprezece ani nu se punea încă la îndoială posibilitatea unei reprezentări corecte a însuşirilor electrice, optice şi termice ale corpurilor pe baza mecanicii galileo-newtoniene aplicate mişcărilor moleculare şi a teoriei maxwelliene a câmpului electromagnetic. Atunci Planck a arătat că, pentru formularea unei legi a radiaţiei termice, care să fie în acord cu experienţa, trebuie să ne folosim de o metodă de calcul a cărei incompatibilitate cu principiile mecanicii clasice a devenit tot mai clară. Cu această metodă de calcul, Planck a introdus aşa-numita ipoteză a cuantelor în fizică, ce a cunoscut de atunci confirmări strălucite. Cu această ipoteză a cuantelor el a răsturnat mecanica clasică pentru cazul în care mase destul de mici, cu viteze destul de mici, sunt mişcate cu acceleraţii destul de mari, astfel încât astăzi putem considera legile de mişcare formulate de Galilei şi Newton drept valabile numai că legi limită (Grenzgesetze).2 Dar, în ciuda străduinţelor pline de zel ale teoreticienilor, nu s-a izbutit până acum să se înlocuiască principiile mecanicii prin principii ce sunt în acord cu legea radiaţiei termice a lui Planck, adică cu ipoteza cuantelor. Deşi reducerea căldurii la mişcarea moleculară a fost dovedită în mod neîndoielnic, trebuie şi astăzi să mărturisim că stăm în faţa legilor fundamentale ale acestei mişcări într-un mod asemănător cu felul în care stăteau astronomii dinaintea lui Newton în faţa mişcărilor planetelor. [3]

M-am referit la un complex de fapte pentru a căror tratare teoretică lipsesc principiile. Se poate însă tot aşa de bine ca principii clar formulate să ducă la consecinţe ce ies cu totul sau aproape cu totul din cadrul domeniului de fapte accesibil astăzi experienţei noastre. În aceste cazuri se poate să fie necesară o muncă de cercetare empirică îndelungată pentru a afla dacă principiile teoriei corespund sau nu realităţii.4 Teoria relativităţii ne oferă un asemenea caz. [5]

O analiză a conceptelor fundamentale de timp şi spaţiu ne-a arătat că enunţul constanţei vitezei luminii în vid, ce rezultă din optica corpurilor în mişcare, nu ne constrânge câtuşi de puţin să acceptăm teoria unui eter luminos imobil. Mai degrabă se poate formula o teorie generală ce ţine seama de împrejurarea că noi nu înregistrăm câtuşi de puţin mişcarea de translaţie a Pământului în experimentele realizate pe Pământ. În acest caz aplicăm principiul relativităţii care sună astfel: forma legilor naturii nu se schimbă când se trece de la sistemul de coordonate iniţial (recunoscut ca legitim) la unul nou, ce se află într-o mişcare de translaţie uniformă faţă de primul. Această teorie a primit confirmări empirice ce merită să fie amintite şi a condus la o simplificare a descrierii teoretice a complexului de fapte care erau puse deja în relaţie.

Pe de altă parte, această teorie nu oferă din punct de vedere teoretic o satisfacţie deplină, deoarece principiul relativităţii formulat mai înainte privilegiază mişcarea uniformă. Dacă este adevărat că nu suntem îndreptăţiţi să acordăm mişcării uniforme o semnificaţie absolută din punct de vedere fizic, atunci se pune în mod firesc întrebarea dacă acest enunţ nu ar trebui extins asupra mişcărilor neuniforme. S-a arătat că, dacă se pune la bază un principiu al relativităţii în acest sens extins, se ajunge la o extindere bine determinată a teoriei relativităţii. În felul acesta suntem conduşi la o teorie generală a gravitaţiei care include dinamică. Deocamdată însă lipseşte materialul faptic cu ajutorul căruia am putea verifica justeţea introducerii acestui principiu de bază.

Am constatat că fizica inductivă pune întrebări celei deductive şi cea deductivă celei inductive şi că răspunsul la ele cere încordarea tuturor forţelor. Fie că, prin muncă unită, să izbutim cât mai repede să înaintăm spre progrese definitive.

NOTE.

Se întâmpla ca să-l vină cuiva o idee nouă fie o temă muzicală, fie un conflict dramatic sau o teorie ştiinţifică interesează psihologia empirică şi nu logica cunoaşterii. „(K. R. Popper, Logica cercetării, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981 p. 76) Iată şi exprimările foarte semnificative ale lui Carnap dintr-o lucrare bazată pe seminarul său de filozofie a ştiinţelor naturii de la Universitatea din Chicago, din 1946: „Cum putem să descoperim legi teoretice? Nu putem să spunem: «Vom aduna tot mai multe date şi vom generaliza dincolo de legile empirice, până vom ajunge la legi teoretice.» Niciodată nu a fost găsită o lege teoretică pe o asemenea cale. o teorie trebuie să ia naştere pe o altă cale. Ea este formulată nu ca generalizare a faptelor, ci ca ipoteză. Ipoteză este apoi testată într-un fel care este într-o anumită privinţă analog cu testarea legilor empirice. Din ipoteză se derivă legi empirice, iar aceste legi empirice sunt la rândul lor testate prin observaţii asupra faptelor. „(R. Carnap, Einführung În die Philosophie der Naturwissenschaft, Nynphenburger Verlagshandlung, München, 1969 p. 230)

Un text scris peste aproximativ douăzeci de ani, Einstein se va exprima astfel în această privinţă: „Experienţa ne poate sugera bineînţeles conceptele matematice necesare: dar acestea nu pot fi deduse din ea. Experienţa rămâne, desigur, singurul criteriu al utilităţii unei construcţii matematice pentru fizică. Principiul propriu-zis creator se află însă în matematică. Într-un anumit sens, consider aşadar adevărat faptul că gândirea pură poate să cuprindă realul, aşa cum visau anticii. „

ERNST MACH.

În aceste zile a plecat dintre noi Emst Mach, un om cu o mare înrâurire asupra orientării epistemologice a cercetătorilor naturii din vremea noastră, un om cu o gândire extrem de independentă. Era într-atât de stăpânit de plăcerea directă de a vedea şi de a înţelege, de acel amor dei intellectualis al lui Spinoza, încât, până la o vârstă înaintată, el a privit lumea cu ochi curioşi de copil pentru a se bucura dezinteresat de înţelegerea corelaţiilor.

Cum ajunge însă un cercetător al naturii cu adevărat înzestrat să se intereseze de teoria cunoaşterii? Nu există oare în domeniul său de activitate ceva mai important de făcut? Astfel îi aud uneori vorbind pe unii dintre colegii mei de breaslă şi mai mulţi sunt cei pe care îi simt că gândesc aşa. Eu nu pot să împărtăşesc acest fel de a gândi. Când mă gândesc la cei mai capabili studenţi pe care i-am întâlnit eu ca profesor, adică la aceia care s-au evidenţiat prin independenţa judecăţii lor şi nu prin iscusinţă, constat că se preocupau în modul cel mai activ de teoria cunoaşterii. Ei discutau cu plăcere despre ţelurile şi metodele ştiinţei şi, prin îndârjirea cu care îşi apărau părerile, arătau fără putinţă de tăgadă că subiectul li se părea important. Acest fapt nu trebuie să ne surprindă.

Dacă mă consacru unei ştiinţe nu din raţiuni exterioare, cum ar fi câştigul material, ambiţia şi, de asemenea nu, sau nu exclusiv, pentru satisfacţia sportivă, pentru plăcerea gimnasticii creierului, atunci trebuie, ca învăţăcel al acestei ştiinţe, să mă intereseze în mod arzător întrebarea: Ce ţel vrea şi poate să atingă ştiinţa căreia mă dedic? În ce măsură rezultatele ei generale sunt „adevărate „? Ce este esenţial în ea şi ce ţine doar de aspecte contingente ale dezvoltării?

Pentru a omagia meritul lui Mach nu avem voie să ocolim întrebarea: Ce a adus nou reflecţia lui Mach asupra acestor probleme generale, ceva ce nu i-a trecut prin cap nici unui om înaintea lui? Adevărul în aceste lucruri trebuie dăltuit întotdeauna, mereu şi mereu, de naturi puternice, întotdeauna potrivit nevoilor timpului pentru care lucrează sculptorul; dacă nu este întotdeauna produs din nou, el se pierde. De aceea este greu şi nu atât de esenţial, să răspundem la întrebările: „Ce ne-a învăţat principial nou Mach, în raport cu ceea ce ştim de la Bacon şi Hume? „ „Ce îl distinge în mod esenţial de Stuart Mill, Kirchhoff, Hertz, Helmholtz în ceea ce priveşte punctul de vedere epistemologic general faţă de ştiinţele particulare? „[6] Fapt este că, prin scrierile sale istorico-critice, în care urmăreşte cu atâta dragoste dezvoltarea ştiinţelor particulare şi-l iscodeşte pe cercetătorii deschizători de drumuri până în intimităţile creierului lor, Mach a avut o mare influenţă asupra generaţiei noastre de cercetători ai naturii. Ba, mai mult, cred că nici cei care se socot adversari ai lui Mach nu-şi dau seama cât au absorbit din modul machist de a vedea lucrurile, pentru a spune aşa, o dată cu laptele mamei.

După Mach, ştiinţa nu este altceva decât comparare şi ordonare a conţinuturilor de conştiinţă ce ne sunt date de fapt, potrivit anumitor puncte de vedere şi metode probate de noi în timp. Fizică şi psihologia nu se deosebesc deci una de cealaltă în ceea ce priveşte obiectul, ci numai din punctul de vedere al ordonării şi corelării materialului. Se pare că cercetarea modului cum s-a realizat în particular această ordine, în ştiinţele pe care le stăpânea, i-a apărut lui Mach drept principala sa sarcină. Ca rezultate ale activităţilor de ordonare apar noţiunile abstracte şi legile (regulile) corelării lor. Amândouă sunt în aşa fel alese încât împreună alcătuiesc o schemă ordonatoare în care se încadrează sigur şi sistematic datele ce urmează să fie ordonate. Potrivit celor spuse, conceptele au sens numai în măsura în care pot fi arătate lucrurile la care se raportează ele, ca şi punctele de vedere după care sunt coordonate cu aceste lucruri (analiza conceptelor). [7]

Însemnătatea unor asemenea spirite ca Mach nu stă câtuşi de puţin numai în aceea că au satisfăcut anumite nevoi filozofice ale timpului, pe care specialistul nărăvit le-ar putea califica drept un lux. Noţiunile care s-au dovedit folositoare în ordonarea lucrurilor ajung cu uşurinţă să aibă asupra noastră o asemenea autoritate încât uităm de originea lor pământească şi le luăm ca date imuabile. Ele vor fi calificate apoi drept „necesităţi ale gândirii „, „date a priori „şi aşa mai departe. Asemenea greşeli barează adesea pentru mult timp calea progresului ştiinţific. De aceea nu trebuie câtuşi de puţin să privim ca un joc gratuit exersarea în vederea analizării conceptelor devenite de mult familiare, precum şi a relevării împrejurărilor de care atârna justificarea şi utilitatea lor, a felului cum au luat naştere în particular din datele experienţei. Aceasta va face ca autoritatea lor excesivă să fie subminată. Ele vor fi înlăturate dacă nu-şi vor putea găsi justificarea cu adevărat, vor fi corijate când coordonarea lor cu lucrurile date a devenit prea laxă, înlocuite cu altele dacă poate fi formulat un sistem nou, pe care, din anumite motive, îl preferăm. [8]

Asemenea analize îi apăr de cele mai multe ori omului de ştiinţă specializat, a cărui privire este îndreptată mai mult asupra particularului, de prisos, afectate, uneori chiar ridicole. Situaţia se schimbă însă când una din noţiunile folosite în mod obişnuit este înlocuită cu alta mai precisă, fiindcă dezvoltarea ştiinţei respective o cere. Atunci, cei ce nu folosesc cu precizie propriile noţiuni protestează energic şi se plâng că bunurile cele mai sfinte sunt supuse unei ameninţări revoluţionare. În acest strigăt se amestecă apoi şi glasurile acelor filozofi care cred că nu se pot lipsi de acea noţiune deoarece au aşezat-o în caseta lor a „absolutului „, a „a priori-ului „sau a ceva asemănător, fiindcă au proclamat imuabilitatea ei principală.

Cititorul a şi ghicit, desigur, că aici eu fac aluzie cu deosebire la anumite concepte ale teoriei spaţiului şi timpului, ca şi ale mecanicii, care au cunoscut o modificare prin teoria relativităţii. Nimeni nu poate să conteste teoreticienilor cunoaşterii meritul de a fi netezit în această privinţă căile dezvoltării viitoare; despre mine ştiu cel puţin că am fost stimulat în mod deosebit, direct sau indirect, de Hume şi Mach. [15] Rog cititorul să ia în mână lucrarea lui Mach Mecanica în dezvoltarea ei şi să urmărească consideraţiile formulate în capitolul al doilea sub numerele 6 şi 7 (Opiniile lui Newton despre timp, spaţiu şi mişcare şi Critică sistematică a argumentelor newtoniene). Acolo se găsesc gânduri prezentate cu măiestrie, dar departe de a fi devenit bunul comun al fizicienilor. Aceste părţi atrag în mod special şi datorită faptului că sunt legate de pasaje citate textual din scrierile lui Newton. Iată câteva asemenea delicatese:

Newton: „Timpul absolut, adevărat şi matematic, în sine şi după natura sa curge în mod egal fără nici o legătură cu ceva extern şi cu un alt nume se cheamă şi durată. „ „Timpul relativ, absolut şi comun, este acea măsură (precisă şi neegală) sensibilă şi eternă a oricărei durate determinată prin mişcare, care se foloseşte de obicei în loc de timpul adevărat, ca oră, ziuă, lună, an. „

Mach: „. Dacă un lucru A se schimba cu timpul, aceasta nu înseamnă decât că există o dependenţă a condiţiilor unui lucru A de condiţiile unui alt lucru B. Oscilaţiile unui pendul se produc în timp dacă mişcarea acestuia depinde de poziţia Pământului. Deoarece atunci când observăm pendulul nu trebuie să fim atenţi la dependenţa lui faţă de poziţia Pământului, ci putem să-l comparăm pe acesta cu orice alt lucru. se creează uşor impresia că toate aceste lucruri sunt neesenţiale. Noi nu avem posibilitatea să măsurăm schimbarea lucrurilor prin raportare la timp. Timpul este mai degrabă o abstracţie la care ajungem prin schimbarea lucrurilor, deoarece nu suntem legaţi de o anumită unitate de măsură, toate depinzând unele de altele. „

Newton: „Prin natura sa fără nici o relaţie cu ceva extern, spaţiul absolut rămâne întotdeauna asemenea şi imobil. „ „Spaţiul relativ este o măsură sau o parte oarecare mobilă a celui absolut, care se relevă simţurilor noastre prin poziţia sa faţă de corpuri şi de obicei se confundă cu spaţiul imobil. „

Urmează apoi o definiţie corespunzătoare a conceptelor „mişcare absolută „şi „mişcare relativă „. După aceasta: „Efectele prin care se deosebesc între ele mişcările absolute şi relative sunt forţele cu care corpurile tind să se îndepărteze de axa mişcării circulare. În adevăr, în mişcarea circulară pur relativă aceste forţe sunt nule, însă în mişcarea circulară adevărată şi absolută ele sunt mai mari sau mai mici, după cantitatea de mişcare. „[10]

Urmează acum descrierea bine cunoscutului experiment cu vasul ce trebuie să întemeieze intuitiv cea din urmă afirmaţie. [11]

Critica pe care o face Mach acestui punct de vedere este foarte interesantă; citez din această lucrare câteva pasaje deosebit de pregnante: „Când spunem că un corp K îşi schimbă direcţia şi viteza numai sub influenţa unui alt corp K’, noi nu putem să ajungem câtuşi de puţin la această judecată dacă nu există alte corpuri A, B, C. faţă de care judecăm mişcarea corpului K. Noi recunoaştem astfel, de fapt, o relaţie a corpului K cu A, B, C. Dacă am face abstracţie dintr-o dată de A, B, C. şi am vrea să vorbim de comportamentul corpului K în spaţiul absolut, atunci am comite o dublă greşeală. Mai întâi, nu am putea şti cum s-ar comporta K în absenţa corpurilor A, B, C., iar, apoi, ne-ar lipsi orice mijloc de a judeca comportarea corpului K şi de a verifica enunţurile noastre, care nu ar mai avea, aşadar, un sens ştiinţific. „ „Mişcarea unui corp K poate fi judecată întotdeauna numai prin raportare la alte corpuri A, B, C. Deoarece întotdeauna avem la dispoziţie un număr suficient de corpuri ce stau relativ nemişcate unele faţă de altele sau îşi schimbă poziţia doar lent, noi nu suntem legaţi aici de vreun corp determinat şi putem să facem abstracţie fie de unul, fie de altul. Aşa a luat naştere părerea că, în general, existenţa acestor corpuri nu ar conta. „ „Experimentul lui Newton cu vasul de apă ce se roteşte ne învaţă doar că rotaţia relativă a apei faţă de pereţii vasului nu provoacă forţe centrifuge notabile, dar că acestea sunt provocate de rotaţia relativă faţă de masa Pământului şi faţă de celelalte corpuri cereşti. Nimeni nu poate să spună cum s-ar desfăşura experimentul dacă pereţii vasului ar fi tot mai groşi şi mai voluminoşi şi, până la urmă, ar atinge o grosime de mai multe mile. „

Rândurile citate arată că Mach a recunoscut în mod clar părţile slabe ale mecanicii clasice [12] şi nu a fost prea departe de a pretinde o teorie generală a relativităţii şi aceasta încă acum aproape o jumătate de secol! Nu este improbabil că Mach ar fi ajuns la teoria relativităţii, dacă, pe vremea când spiritul său mai avea încă prospeţimea tinereţii, întrebarea cu privire la însemnătatea constanţei vitezei luminii i-ar fi preocupat pe fizicieni. În lipsa acestui impuls ce derivă din electrodinamica Maxwell–Lorentz, exigenţa critică a lui Mach nu a fost suficientă pentru a trezi sentimentul necesităţii unei definiţii a simultaneităţii evenimentelor separate spaţial.

Reflecţiile asupra experimentului lui Newton cu vasul arată cât de aproape de spiritul său a fost revendicarea relativităţii în sens mai general (relativitatea acceleraţiilor). Bineînţeles că aici lipseşte conştiinţa vie a faptului că egalitatea masei inerte şi grele a corpurilor cere un postulat al relativităţii într-un sens mai larg, în măsura în care noi nu suntem în stare să decidem prin experiment dacă căderea corpurilor faţă de un sistem de coordonate trebuie atribuită existenţei unui câmp gravitaţional sau stării de acceleraţie a sistemului de coordonate.

Potrivit evoluţiei sale spirituale, Mach nu a fost un filozof care şi-a ales ca obiect al speculaţiilor sale ştiinţele naturii, ci un cercetător cu interese largi, harnic, pentru care investigaţia dincolo de problemele de detaliu, situate în centrul interesului general, constituia în mod vizibil o delectare.8 Dovadă stau nenumăratele lui cercetări particulare în domeniul fizicii şi al psihologiei empirice, pe care le-a publicat în parte singur, în parte împreună cu elevii săi. Dintre cercetările sale în fizică, experimentele cele mai cunoscute sunt cele asupra undelor sonore generate de proiectile. Chiar dacă ideea de bază aplicată aici nu a fost principial nouă, aceste cercetări au relevat totuşi un talent experimental neobişnuit. El a izbutit să înregistreze fotografic distribuţia densităţii aerului în apropierea unui proiectil cu o viteză mai mare decât cea a sunetului şi să arunce astfel o lumină asupra unui gen de fenomene acustice despre care până la el nu se ştia nimic. Expunerea lui populară asupra acestor cercetări va bucura pe orice om care poate găsi plăcere în probleme de fizică.

Cercetările filozofice ale lui Mach au izvorât exclusiv din dorinţa de a ajunge la un punct de vedere din care diferitele discipline ştiinţifice, cărora le-a consacrat munca sa de o viaţă, pot să fie concepute drept contribuţii la realizarea unui ţel comun. El concepe întreaga ştiinţă ca năzuinţă spre ordonarea experienţelor elementare separate, pe care le-a desemnat ca „senzaţii „. Expresia respectivă a făcut posibil ca acest gânditor sobru şi precaut să fie adeseori socotit drept un filozof idealist şi solipsist de către cei care nu s-au ocupat îndeaproape de lucrările sale.

Citind lucrările lui Mach, împărtăşeşti plăcerea pe care trebuie să o fi simţit autorul atunci când şi-a aşternut pe hârtie propoziţiile sale pregnante şi precise. Dar nu numai delectarea intelectuală şi satisfacţia produsă de un stil bun fac atât de atrăgătoare lectura cărţilor sale, ci şi bunătatea, omenia şi optimismul care sclipesc adesea printre rândurile sale atunci când vorbeşte despre probleme omeneşti de interes general. Acest fel de a fi l-a ferit şi de boala epocii, care astăzi doar pe puţini i-a ocolit şi anume fanatismul naţional. În articolul său de popularizare „Despre fenomene produse la proiectilele ce zboară „el nu s-a putut abţine să dea expresie, în ultimul alineat, speranţei sale de realizare a înţelegerii între popoare.

NOTE.

Acest fel. În această privinţă, vezi, bunăoară, G. Holton, Unde este realitatea? Răspunsurile lui Einstein, în Ştiinţă şi sinteză, Editura Politică, Bucureşti, 1969 îndeosebi pp. 116–117

Sale despre căldură în primii ani ai studiilor mele şi că aceste două lucrări mi-au făcut o mare impresie. Până la ce punct au acţionat ele asupra propriei mele munci nu-mi pot da seama clar, pentru a vorbi sincer, atât cât îmi amintesc. D. Hume a avut asupra mea o influenţă directă mai mare. L-am citit la Berna în tovărăşia lui Conrad Habicht şi Solovine. Dar, cum am spus-o, nu sunt în măsură să analizez ceea ce a rămas ancorat în subconştientul meu. „(A. Einstein, M. Besso, Correspondance, 1903–1955 Hermann, Paris, 1979 pp. 230–231). Referirea la influenţa lui Hume este în aceste context revelatoare şi pentru natura influenţei pe care a exercitat-o Mach asupra gândirii lui Einstein. Căci ceea ce a putut reţine cu deosebire Einstein din analizele critice ale lui Hume, îndeosebi din cele consacrate conceptului de cauzalitate, era avertismentul asupra tentaţiei la care suntem supuşi tot timpul de a atribui unor noţiuni care au fost folosite cu succes o perioadă mai lungă de timp şi s-au fixat ca efect al obişnuinţei statutul de „necesităţi ale gândirii „, de categorii a priori. Chiar şi în rândurile de mai jos ale textului lui Einstein, Mach şi Hume sunt amintiţi împreună ca teoreticieni ai cunoaşterii care au denunţat caracterizarea drept a priori sau logic necesară a unor noţiuni al căror prestigiu nu s-ar sprijini decât pe obişnuinţe create de o utilizare îndelungată.

Această privinţă şi notă [13] la textul Observaţii asupra articolelor reunite în acest volum.

Lasă un răspuns